Add to favorites Print this page Send this page to friends
หน้าหลัก > หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ > การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแนวทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้น และต้องการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปพร้อมกัน จึงได้จัดทำแนวทางสำหรับผู้ถือหุ้นสำหรับการส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมดังนี้

 1. ผู้ถือหุ้นควรส่งคำถามพร้อมกับข้อมูลการติดต่อของท่าน โดยให้บริษัทสามารถขอคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำถามของท่านได้
  • รายละเอียดคำถาม
  • ข้อมูลการติดต่อท่าน เช่น ชื่อและที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์ หรือที่อยู่ทางอิเลคทรอนิกส์
 2. ช่องทางที่บริษัท เปิดรับคำถาม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังช่องทางต่อไปนี้
  • อีเมล์ (governance@bigc.co.th) [หรือ โดยคลิกที่นี่ เพื่อส่งคำถาม]
  • ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
   ถึง คุณรำภา คำหอมรื่น (เลขานุการบริษัท)
   บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
   เลขที่ 97/11ชั้น 6 ถนนราชดำริห์
   แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม
  ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
 4. การตอบคำถาม
  เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวม กลั่นกรองคำถาม และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารเพื่อพิจารณาความเหมาะสมต่อไป