Add to favorites Print this page Send this page to friends
หน้าหลัก > หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ > แจ้งเบาะแส

การแจ้งเบาะแสกรณีทุจริต หรือประพฤติมิชอบ

ในการดำเนินการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ บริษัท ได้คำนึงถึงกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ ตลอดจนกำหนดนโยบายที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัท ตลอดจนการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้บริหารและพนักงานในระดับจัดการ

ช่องทางการติดต่อสื่อสารสำหรับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีทั้งการติดต่อผ่านอีเมลล์ เว็บไซต์ของบริษัท ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (1756) กล่องร้องเรียนที่ติดไว้ทุกสาขา หรือการส่งมายังบริษัททางไปรษณีย์ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อตามความเกี่ยวข้องของตนดังนี้

  1. ผู้ถือหุ้น สามารถติดต่อ: เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทภิบาล
  2. นักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ สามารถติดต่อ: รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
  3. สื่อมวลชน สามารถติดต่อ: ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์
  4. ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และชุมชน สามารถติดต่อ: สายงานพัฒนาธุรกิจ (ซึ่งรับผิดชอบการติดต่อทางคอลเซ็นเตอร์ เว็บไซต์ และไปรษณีย์ หรือผู้อำนวยการฝ่ายป้องกันความเสียหาย ซึ่งรับผิดชอบโครงการ กล่องแจ้งเบาะแสซึ่งมีการวางกล่องรับเรื่องร้องเรียนในทุกสาขา)

ขั้นตอนการตรวจสอบของบริษัท

ในปี 2557 บริษัทได้มีโครงการต่อต้านทุจริต โดยได้เริ่มต้นจากการทบทวนกรอบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสภาพแวดล้อม มีการจัดทำคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร และเตรียมการเพิ่มความตระหนักรู้ของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและช่วยกันต่อต้านทุจริตซึ่งรวมถึงการต่อต้านคอรัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ มีการปรับกระบวนการรับเรื่องและตรวจสอบติดตามในรูปแบบคณะกรรมการด้านจริยธรรมองค์กรซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมในกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต โดยรวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกัน การตรวจสอบและการตอบโต้กรณีมีการทุจริตเกิดขึ้น สอดส่องดูแลการทำงานของสายด่วนแจ้งเบาะแส การสืบสวนสอบสวน การลงโทษทางวินัย การดำเนินการเพื่อลดความเสียหาย และการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการทุจริต ตัดสินใจและให้เกิดความมั่นใจว่า การทำทุจริตที่เป็นเหตุการณ์สำคัญๆ มีการสืบสวนสอบสวนอย่างเหมาะสม ทำให้เกิดความมั่นใจว่ามีการรวบรวมบันทึกและวิเคราะห์การรายงานเหตุทุจริต ทำให้เกิดความมั่นใจว่าการตรวจสอบและดำเนินการเพื่อลดความเสียหายจากการทำทุจริตเป็นไปอย่างไม่เปิดเผยชื่อผู้กระทำผิด มีการรักษาความลับและมีความโปร่งใส ตรวจตรามาตรการต่อต้านทุจริต เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการกำหนดการควบคุมภายในและปฏิบัติตามอย่างเหมาะสม รายงานผลสรุปที่ได้จากรายงานเหตุการณ์ทุจริตและบทวิเคราะห์ต่อคณะผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทตามกระบวนการที่กำหนดขึ้น

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

บริษัทให้การคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทําโดยเจตนาสุจริต โดยจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ไว้เป็นความลับ โดยห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องการรักษาความลับ และทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีการสื่อสารและพนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการปกป้องและดูแลรักษาทรัพย์สิน ไม่เปิดเผย หรือใช้ข้อมูลภายใน หรือข้อมูลอันเป็นความลับ หรือความลับทางการค้าที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นของบริษัท รวมทั้ง มีความเคารพลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา อาทิเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรม ด้วยฝ่ายจัดการระบบข้อมูลเท่านั้น