Add to favorites Print this page Send this page to friendsRSS Feed
หน้าหลัก > หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ > ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี : ทั้งหมด  |   2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551  |  2550  |  2549


21 กันยายน 2560
การเพิกถอนหลักทรัพย์ของ BIGC จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
19 กันยายน 2560
SEC News : แจ้งข่าวแบบ 256-2 ของ BIGC
18 กันยายน 2560
นำส่งสำเนาแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 256-2)
12 กันยายน 2560
12 กันยายน 2560 : สิ้นสุดเวลาตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ BIGC
11 กันยายน 2560
12 กันยายน 2560 : สิ้นสุดเวลาตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ BIGC
08 กันยายน 2560
ขอนำส่งรายงานความเห็นแก้ไขและเพิ่มเติมของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อ ครั้งที่ 2
08 กันยายน 2560
12 กันยายน 2560 : สิ้นสุดเวลาตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ BIGC
07 กันยายน 2560
12 กันยายน 2560 : สิ้นสุดเวลาตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ BIGC
06 กันยายน 2560
แจ้งกรรมการลาออก
06 กันยายน 2560
12 กันยายน 2560 : สิ้นสุดเวลาตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ BIGC
04 กันยายน 2560
ขอนำส่งรายงานความเห็นแก้ไขและเพิ่มเติมของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อ
30 สิงหาคม 2560
แจ้งการได้รับการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ครั้งที่ 2 (แก้ไขเอกสารแนบภาษาไทย)
30 สิงหาคม 2560
แจ้งการได้รับการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ครั้งที่ 2
15 สิงหาคม 2560
การจัดตั้งบริษัทย่อย บิ๊กซี อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
15 สิงหาคม 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
15 สิงหาคม 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
15 สิงหาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 สิงหาคม 2560
แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นของบริษัท (แบบ 247-6 ข) (เพิ่มเอกสารแนบ247-6ข)
09 สิงหาคม 2560
แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นของบริษัท (แบบ 247-6 ข) (แก้ไข)
09 สิงหาคม 2560
SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-6-ข ของ BIGC
08 สิงหาคม 2560
แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นของบริษัท (แบบ 247-6 ข)
04 สิงหาคม 2560
แจ้งการได้รับการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท
02 สิงหาคม 2560
SEC News : แจ้งข่าวแบบ 250-2 ของ BIGC
31 กรกฎาคม 2560
รายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
07 กรกฎาคม 2560
SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-4 ของ BIGC
06 กรกฎาคม 2560
แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)
16 มิถุนายน 2560
แบบคำขอถอนหุ้น ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-7)
16 มิถุนายน 2560
แจ้งกรรมการลาออก
16 มิถุนายน 2560
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
31 พฤษภาคม 2560
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและความเห็นของกรรมการอิสระต่อการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (แก้ไขความเห็นกรรมการอิสระ หน้า2)
29 พฤษภาคม 2560
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและความเห็นของกรรมการอิสระต่อการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
29 พฤษภาคม 2560
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 และเอกสารประกอบการประชุมทางเว็บไซต์บริษัท
15 พฤษภาคม 2560
แบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6) (แก้ไขข้อ 6.2)
12 พฤษภาคม 2560
การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ , การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
12 พฤษภาคม 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
12 พฤษภาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
12 พฤษภาคม 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
12 พฤษภาคม 2560
แบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6)
12 พฤษภาคม 2560
ชี้แจงสถานการณ์ระเบิดที่จังหวัดปัตตานี
12 พฤษภาคม 2560
แจ้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
24 เมษายน 2560
แจ้งสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
24 เมษายน 2560
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
24 มีนาคม 2560
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และรายงานประจำปี 2559 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
28 กุมภาพันธ์ 2560
วันหยุดประจำปี 2560
16 กุมภาพันธ์ 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
16 กุมภาพันธ์ 2560
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
16 กุมภาพันธ์ 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
15 กุมภาพันธ์ 2560
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559
15 กุมภาพันธ์ 2560
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
31 มกราคม 2560
รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม เสนอชื่อกรรมการ และเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
11 มกราคม 2560
แจ้งกรรมการตรวจสอบลาออก
15 ธันวาคม 2559
การปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย
15 ธันวาคม 2559
การร่วมลงทุนในธุรกิจใหม่โดยบริษัทย่อย
01 ธันวาคม 2559
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
22 พฤศจิกายน 2559
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
27 ตุลาคม 2559
แจ้งสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
27 ตุลาคม 2559
การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
27 ตุลาคม 2559
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ชื่อกรรมการ และคำถามล่วงหน้าสำหรับ AGM 2560
27 ตุลาคม 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
27 ตุลาคม 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
27 ตุลาคม 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
25 สิงหาคม 2559
แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ อำนาจกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
15 สิงหาคม 2559
แต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการบริหารเพิ่มเติม
15 สิงหาคม 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
15 สิงหาคม 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
15 สิงหาคม 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
06 กรกฎาคม 2559
แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
30 มิถุนายน 2559
แจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริษัทลาออก
27 พฤษภาคม 2559
แจ้งกรรมการลาออก และแต่งตั้งกรรมการแทน
17 พฤษภาคม 2559
SEC News : แจ้งข่าวแบบ 256-2 ของ BIGC
16 พฤษภาคม 2559
นำส่งสำเนาแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 256-2)
10 พฤษภาคม 2559
นำส่งสำเนาข้อมูลแก้ไขและเพิ่มเติมในรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท (แก้ไขครั้งที่ 2)
09 พฤษภาคม 2559
นำส่งความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และความเห็น IFA (ฉบับแก้ไข)
04 พฤษภาคม 2559
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) (แก้ไขไฟล์ PDF.)
04 พฤษภาคม 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)(แก้ไข)
04 พฤษภาคม 2559
SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-6-ข ของ BIGC
03 พฤษภาคม 2559
แต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
03 พฤษภาคม 2559
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
03 พฤษภาคม 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
03 พฤษภาคม 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
03 พฤษภาคม 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
03 พฤษภาคม 2559
แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นของบริษัท (แบบ 247-6 ข)
03 พฤษภาคม 2559
แจ้งการได้รับการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท (เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2)
26 เมษายน 2559
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
22 เมษายน 2559
แจ้งการได้รับการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท
22 เมษายน 2559
นำส่งความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และความเห็น IFA
22 เมษายน 2559
SEC News : แจ้งข่าว 250-2 ของ BIGC
11 เมษายน 2559
แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
04 เมษายน 2559
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
29 มีนาคม 2559
SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-4 ของ BIGC
28 มีนาคม 2559
แจ้งการได้รับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) (2/2)
28 มีนาคม 2559
แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) (1/2)
28 มีนาคม 2559
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2559
24 มีนาคม 2559
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2559
23 มีนาคม 2559
SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-3 ของ BIGC
23 มีนาคม 2559
นำส่งสำเนาแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) ของ BIGC (แก้ไข Template)
23 มีนาคม 2559
แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท และแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (แก้ไข Template)
23 มีนาคม 2559
นำส่งสำเนาแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) ของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
23 มีนาคม 2559
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
23 มีนาคม 2559
แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
23 มีนาคม 2559
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2559
22 มีนาคม 2559
แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่
21 มีนาคม 2559
การเผยแพร่รายงานประจำปีและรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2558 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
15 กุมภาพันธ์ 2559
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นบิ๊กซี
10 กุมภาพันธ์ 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข)
10 กุมภาพันธ์ 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558 (แก้ไข PDF. ไฟล์ภาษาไทย)
10 กุมภาพันธ์ 2559
งบการเงินรายปี 2558
10 กุมภาพันธ์ 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
10 กุมภาพันธ์ 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
09 กุมภาพันธ์ 2559
รายการที่เกี่ยวโยงกัน การให้บริษัทร่วมกู้ยืมเงินตามสัดส่วนการลงทุน
09 กุมภาพันธ์ 2559
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558
08 กุมภาพันธ์ 2559
แจ้งข่าวการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
18 มกราคม 2559
ชี้แจงข่าวเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท
13 มกราคม 2559
รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม เสนอชื่อกรรมการและเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
15 ธันวาคม 2558
แจ้งแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2559
05 พฤศจิกายน 2558
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
05 พฤศจิกายน 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
05 พฤศจิกายน 2558
ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำไตรมาส 3 ปี 2558
04 พฤศจิกายน 2558
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
04 พฤศจิกายน 2558
แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ และแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
09 ตุลาคม 2558
แจ้งวันหยุดประจำปีของบริษัท พ.ศ. 2559
29 กันยายน 2558
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ชื่อกรรมการ และคำถามล่วงหน้าสำหรับ AGM 2559
19 สิงหาคม 2558
แจ้งประธานกรรมการตรวจสอบลาออก
24 กรกฎาคม 2558
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558
24 กรกฎาคม 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
24 กรกฎาคม 2558
ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำไตรมาส 2 ปี 2558
07 พฤษภาคม 2558
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558
07 พฤษภาคม 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
07 พฤษภาคม 2558
ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำไตรมาส 1 ปี 2558
29 เมษายน 2558
แจ้งการลาออกของกรรมการ
08 เมษายน 2558
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
08 เมษายน 2558
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
02 มีนาคม 2558
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
13 กุมภาพันธ์ 2558
รายการที่เกี่ยวโยงกัน การให้บริษัทร่วมกู้ยืมเงินตามสัดส่วนการลงทุน (แก้ไข PDF. ไฟล์ ภาษาไทย)
12 กุมภาพันธ์ 2558
งบการเงินรายปี 2557
12 กุมภาพันธ์ 2558
รายการที่เกี่ยวโยงกัน การให้บริษัทร่วมกู้ยืมเงินตามสัดส่วนการลงทุน
12 กุมภาพันธ์ 2558
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557
12 กุมภาพันธ์ 2558
ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557
12 กุมภาพันธ์ 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
21 มกราคม 2558
รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม เสนอชื่อกรรมการและเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
04 ธันวาคม 2557
แจ้งวันหยุดทำการ ประจำปี พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม
10 พฤศจิกายน 2557
แจ้งวันหยุดประจำปีของบริษัท พ.ศ. 2558
06 พฤศจิกายน 2557
กรรมการผู้จัดการลาออก และแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหม่ และแก้ไขอำนาจผูกพันบริษัท
05 พฤศจิกายน 2557
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557
05 พฤศจิกายน 2557
ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำไตรมาส 3 ปี 2557
05 พฤศจิกายน 2557
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
30 กันยายน 2557
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
24 กรกฎาคม 2557
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557
23 กรกฎาคม 2557
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557
23 กรกฎาคม 2557
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
23 กรกฎาคม 2557
ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำไตรมาส 2 ปี 2557
30 เมษายน 2557
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557
30 เมษายน 2557
ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556
30 เมษายน 2557
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
23 เมษายน 2557
แจ้งการจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อย
22 เมษายน 2557
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ทางเว็บไซต์บริษัท
09 เมษายน 2557
แจ้งข้อมูลเรื่องการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยเพิ่มเติม
09 เมษายน 2557
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (แก้ไขข้อความในวาระที่ 2)
09 เมษายน 2557
แจ้งการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
09 เมษายน 2557
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
28 กุมภาพันธ์ 2557
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ทางเวปไซต์
12 กุมภาพันธ์ 2557
การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น
11 กุมภาพันธ์ 2557
งบการเงินรายปี 2556
11 กุมภาพันธ์ 2557
ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556
11 กุมภาพันธ์ 2557
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 มกราคม 2557
รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้น
16 มกราคม 2557
แจ้งการจัดตั้งบริษัทร่วมและรายการเกี่ยวโยง (แก้ไข pdf ไฟล์)
15 มกราคม 2557
แจ้งการจัดตั้งบริษัทร่วมและรายการเกี่ยวโยง (แก้ไขหัวข้อข่าว)
15 มกราคม 2557
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557
22 ตุลาคม 2556
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556
22 ตุลาคม 2556
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
22 ตุลาคม 2556
ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำไตรมาส 3 ปี 2556
16 ตุลาคม 2556
แต่งตั้งประธานกรรมการสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย
10 ตุลาคม 2556
ประกาศวันหยุดตามประเพณี ประจำปี พ.ศ. 2557
30 กันยายน 2556
การเปิดโอกาศให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
24 กรกฎาคม 2556
แต่งตั้งกรรมการใหม่และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
24 กรกฎาคม 2556
ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำไตรมาส 2 ปี 2556
24 กรกฎาคม 2556
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
24 กรกฎาคม 2556
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556
03 กรกฎาคม 2556
แจ้งผู้บริหารเกษียณอายุ
10 พฤษภาคม 2556
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
10 พฤษภาคม 2556
นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาส 1 ประจำปี 2556 (แก้ไข)
09 พฤษภาคม 2556
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
09 พฤษภาคม 2556
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556
09 พฤษภาคม 2556
นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาส 1 ประจำปี 2556
09 พฤษภาคม 2556
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
02 พฤษภาคม 2556
แจ้งการลาออกของกรรมการ
24 เมษายน 2556
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบใหม่ 2 ท่าน
11 เมษายน 2556
แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
10 เมษายน 2556
รายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
05 เมษายน 2556
แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
18 มีนาคม 2556
แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
14 มีนาคม 2556
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
21 กุมภาพันธ์ 2556
การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข PDF ไฟล์และหัวข้อข่าว)
20 กุมภาพันธ์ 2556
รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556
15 กุมภาพันธ์ 2556
งบการเงินรายปี 2555
15 กุมภาพันธ์ 2556
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
15 กุมภาพันธ์ 2556
นำส่งงบการเงินประจำปี 2555
05 กุมภาพันธ์ 2556
รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม เสนอชื่อกรรมการและเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ล่วงหน้า
30 พฤศจิกายน 2555
ประกาศวันหยุดตามประเพณี ประจำปี พ.ศ. 2556 ของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
19 พฤศจิกายน 2555
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
26 ตุลาคม 2555
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เสนอชื่อกรรมการ และเสนอคำถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทล่วงหน้า
18 ตุลาคม 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
18 ตุลาคม 2555
นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2555
18 ตุลาคม 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555
18 กันยายน 2555
แจ้งการเสียชีวิตของประธานกิตติมศักดิ์บริษัท
31 กรกฎาคม 2555
รายงานผลการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุน (แก้ไข)
27 กรกฎาคม 2555
รายงานผลการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุน
20 กรกฎาคม 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไขประเภทรายงานผู้สอบ)
20 กรกฎาคม 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
20 กรกฎาคม 2555
ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ประจำไตรมาส 2 ปี 2555
20 กรกฎาคม 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555
29 มิถุนายน 2555
รายงานการเข้าทำรีไฟแนนซ์เงินกู้
10 พฤษภาคม 2555
หุ้นเพิ่มทุนของ BIGC เริ่มซื้อขายวันที่ 14 พฤษภาคม 2555
10 พฤษภาคม 2555
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญเพิ่มทุน) (F 53-5)
03 พฤษภาคม 2555
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
03 พฤษภาคม 2555
รายงานผลการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
02 พฤษภาคม 2555
รายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
02 พฤษภาคม 2555
ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ประจำไตรมาส 1 ปี 2555
02 พฤษภาคม 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
02 พฤษภาคม 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555
12 เมษายน 2555
การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลง
05 เมษายน 2555
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
30 มีนาคม 2555
แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
29 มีนาคม 2555
แจ้งการจ่ายเงินปันผล เปลี่ยนแปลงวันประชุม วาระการประชุม AGM 2555 และการจัดสรรหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง
28 มีนาคม 2555
ขอเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล และสิทธิการเข้าร่วมประชุม AGM ปี 2555 (Record Date)
21 มีนาคม 2555
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 การจ่ายเงินปันผลและแผนการระดมทุน
06 มีนาคม 2555
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า
15 กุมภาพันธ์ 2555
ชี้แจงผลการดำเนินงานของ BIGC ประจำปี 2554
15 กุมภาพันธ์ 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
15 กุมภาพันธ์ 2555
งบการเงินรายปี 2554
10 กุมภาพันธ์ 2555
การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลง
26 ธันวาคม 2554
แจ้งการกลับมาเปิดดำเนินการของสาขามินิบิ๊กซี บางแห่ง
21 ธันวาคม 2554
ช่วงเวลาสำหรับการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554
19 ธันวาคม 2554
แจ้งการกลับมาเปิดดำเนินการของบิ๊กซี ไฮเปอร์มาร์เก็ต มินิบิ๊กซี และร้านยาเพรียวบางแห่ง
09 ธันวาคม 2554
แจ้งการกลับมาเปิดดำเนินการของบิ๊กซี ไฮเปอร์มาร์เก็ต และมินิบิ๊กซี บางแห่ง
02 ธันวาคม 2554
แจ้งการกลับมาเปิดดำเนินการของศูนย์กระจายสินค้า บิ๊กซี ไฮเปอร์มาร์เก็ต และมินิบิ๊กซีบางแห่ง
25 พฤศจิกายน 2554
แจ้งการกลับมาเปิดดำเนินการของศูนย์กระจายสินค้า และมินิบิ๊กซี บางแห่ง
21 พฤศจิกายน 2554
แจ้งเปิดดำเนินการบิ๊กซีไฮเปอร์มาร์เก็ต สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์
17 พฤศจิกายน 2554
แจ้งมาตรการดำเนินการเพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเรื่องขอเลื่อนการประชุมวิสามัญูผู้ถือหุ้น
17 พฤศจิกายน 2554
แจ้งเลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554
14 พฤศจิกายน 2554
เพิ่มเติมหมายเหตุประกอบงบการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2554 (notes 24.3)
14 พฤศจิกายน 2554
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2554 (add notes 24.3)
14 พฤศจิกายน 2554
แจ้งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
10 พฤศจิกายน 2554
แจ้งการปิดสาขาบางแห่งของห้างบิ๊กซี เป็นการชั่วคราวเนื่องจากปัญหาน้ำท่วม
08 พฤศจิกายน 2554
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
08 พฤศจิกายน 2554
รายงานการเปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการ และการลาออกของกรรมการตรวจสอบ
26 ตุลาคม 2554
แจ้งการปิดสาขาบางแห่งของห้างบิ๊กซี และศูนย์กระจายสินค้าเป็นการชั่วคราวเนื่องจากปัญหาน้ำท่วม
25 ตุลาคม 2554
แจ้งปิดห้างบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า บางใหญ่ มินิบิ๊กซี ทิพย์พิมาน และมินิบิ๊กซี หมู่บ้านบางบัวทอง ชั่วคราว เนื่องจากปัญหาน้ำท่วม
21 ตุลาคม 2554
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
20 ตุลาคม 2554
แจ้งการปิดสาขานวนครชั่วคราวเนื่องจากปัญหาน้ำท่วม
20 ตุลาคม 2554
แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
20 ตุลาคม 2554
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และการเพิ่มทุน
19 ตุลาคม 2554
ชี้แจงผลการดำเนินงานของบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)ประจำไตรมาส 3 ปี
19 ตุลาคม 2554
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
19 ตุลาคม 2554
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2554
13 ตุลาคม 2554
แผนรองรับเพื่อจัดการปัญหาน้ำท่วม
22 กันยายน 2554
ขอชี้แจงข่าวเพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับการลงทุนในลาว
27 กรกฎาคม 2554
ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ปี 2554
27 กรกฎาคม 2554
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
27 กรกฎาคม 2554
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2554
13 พฤษภาคม 2554
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1
13 พฤษภาคม 2554
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
13 พฤษภาคม 2554
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2554
11 พฤษภาคม 2554
การเผยแพร่รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
28 เมษายน 2554
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
24 มีนาคม 2554
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 บนเว็บไซต์บริษัท
10 มีนาคม 2554
กำหนดการประชุม AGM, จ่ายเงินปันผล, เปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการ
25 กุมภาพันธ์ 2554
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
25 กุมภาพันธ์ 2554
ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ประจำปี 2553
25 กุมภาพันธ์ 2554
งบการเงินรายปี 2553
06 มกราคม 2554
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
06 มกราคม 2554
แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการบริษัทฯ
04 มกราคม 2554
การแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
20 ธันวาคม 2553
ความเห็น IFA ในรายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์
16 ธันวาคม 2553
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
17 พฤศจิกายน 2553
เพิ่มเติมรูปภาพโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท เซ็นคาร์ จำกัด ภายหลังธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์
16 พฤศจิกายน 2553
ตลท. ปลดเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ BIGC
16 พฤศจิกายน 2553
ยกเลิกการพักการซื้อขายหุ้น กำหนดวันประชุม EGM และรายงานการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
15 พฤศจิกายน 2553
ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ BIGC
15 พฤศจิกายน 2553
แจ้งขอให้มีคำสั่งพักการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นการชั่วคราว
12 พฤศจิกายน 2553
ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 ไตรมาส 3 2553
12 พฤศจิกายน 2553
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
12 พฤศจิกายน 2553
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2553
28 ตุลาคม 2553
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
21 ตุลาคม 2553
แจ้งการลาออกและแต่งตั้งประธานกรรมการ, แต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน และกำหนดอำนาจกรรมการใหม่
15 ตุลาคม 2553
แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ
05 ตุลาคม 2553
แจ้งการลาออกของกรรมการ
03 กันยายน 2553
แจ้งการลาออกของกรรมการ
16 สิงหาคม 2553
ชี้แจงผลการดำเนินงานของ BIG C ประจำไตรมาส 2 ปี 2553
11 สิงหาคม 2553
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2010
11 สิงหาคม 2553
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 2 (F45-3)
21 กรกฎาคม 2553
แจ้งการลาออกของกรรมการ
25 พฤษภาคม 2553
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของ AC
24 พฤษภาคม 2553
รายงานเหตุเพลิงไหม้อาคารสำนักงานและสาขาราชดำริห์
17 พฤษภาคม 2553
ชี้แจงผลการดำเนินงานของ BIG C ประจำไตรมาส 1 2553
17 พฤษภาคม 2553
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 1 (F45-3)
17 พฤษภาคม 2553
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2010
04 พฤษภาคม 2553
การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบของบริษัท
29 เมษายน 2553
รายงานมติที่ประชุม AGM ปี 2553
23 เมษายน 2553
แจ้งย้ายสถานที่ทำการสำนักงานใหญ่ชั่วคราว
19 เมษายน 2553
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุม AGM ประจำปี 2553
05 เมษายน 2553
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ทางเวป
25 มีนาคม 2553
แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันที่จ่ายเงินปันผล
25 มีนาคม 2553
มติที่ประชุมกรรมการเรื่องจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุม AGM
26 กุมภาพันธ์ 2553
ชี้แจงผลการดำเนินงานของ BIG C ประจำปี 2552
26 กุมภาพันธ์ 2553
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี (F45-3)
26 กุมภาพันธ์ 2553
งบการเงินรายปี 2009
13 พฤศจิกายน 2552
ชี้แจงผลการดำเนินงานของ BIG C ประจำไตรมาส 3 2552
13 พฤศจิกายน 2552
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พฤศจิกายน 2552
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2009
29 ตุลาคม 2552
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ AGM 53 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
13 สิงหาคม 2552
ชี้แจงผลการดำเนินงานของ BIG C ประจำไตรมาส 2 ปี 2552
13 สิงหาคม 2552
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
13 สิงหาคม 2552
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2009
25 มิถุนายน 2552
แจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่,แก้ไขผู้มีอำนาจลงนาม,เลิกบริษัทย่อย
05 มิถุนายน 2552
แจ้งการลาออกของกรรมการ
14 พฤษภาคม 2552
ชี้แจงผลการดำเนินงานของ BIG C ประจำไตรมาส 1 2552
14 พฤษภาคม 2552
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
14 พฤษภาคม 2552
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2009
07 พฤษภาคม 2552
เผยแพร่รายงานประชุมผู้ถือหุ้นปี 2552 บนเว็บไซต์บริษัท
23 เมษายน 2552
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
30 มีนาคม 2552
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม AGM ปี 2552 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
18 มีนาคม 2552
แจ้งจ่ายเงินปันผล,กำหนดวันประชุม AGM,แต่งตั้งกรรมการใหม่
27 กุมภาพันธ์ 2552
แจ้งการลาออกของกรรมการ
26 กุมภาพันธ์ 2552
งบการเงินรายปี 2008
26 กุมภาพันธ์ 2552
ชี้แจงผลการดำเนินงานของ BIG C ประจำปี 2551
26 กุมภาพันธ์ 2552
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
14 พฤศจิกายน 2551
ชี้แจงผลการดำเนินการ BIG C ประจำไตรมาส 3 2551
14 พฤศจิกายน 2551
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3(F45-3)
14 พฤศจิกายน 2551
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2008
20 ตุลาคม 2551
แบบแจ้งรายชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
17 ตุลาคม 2551
การเสนอระเบียบวาระ AGM ปี 2552 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
10 ตุลาคม 2551
แจ้งการลาออกของกรรมการ
13 สิงหาคม 2551
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2008
13 สิงหาคม 2551
ชี้แจงผลการดำเนินงานของ บิ๊กซี ฯ ประจำไตรมาส 2 2551
13 สิงหาคม 2551
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
15 พฤษภาคม 2551
ชี้แจงผลการดำเนินงานของ Big C ประจำไตรมาส 1 ปี 2551
14 พฤษภาคม 2551
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
14 พฤษภาคม 2551
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2008
14 พฤษภาคม 2551
เผยแพร่รายงานประชุม AGM ปี 2551 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
29 เมษายน 2551
ขอแจ้งมติที่ประชุม AGM ประจำปี 2551
04 เมษายน 2551
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม AGM ปี 2551 ทางเว็บไซต์
20 มีนาคม 2551
จ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น
27 กุมภาพันธ์ 2551
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
27 กุมภาพันธ์ 2551
งบการเงินรายปี 2007
27 กุมภาพันธ์ 2551
ชี้แจงผลการดำเนินงานของ BIG C ประจำปี 2550
14 พฤศจิกายน 2550
ชี้แจงผลการดำเนินงานของบิ๊กซี ประจำไตรมาส 3 ปี 2550
14 พฤศจิกายน 2550
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3(F45-3)
13 พฤศจิกายน 2550
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2007
05 พฤศจิกายน 2550
แจ้งการลาออกของกรรมการ
17 ตุลาคม 2550
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและชื่อกรรมการล่วงหน้า
16 ตุลาคม 2550
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบF24-3
11 ตุลาคม 2550
แต่งตั้งกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
17 สิงหาคม 2550
แจ้งการลาออกของกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10 สิงหาคม 2550
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2007
10 สิงหาคม 2550
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2 ปี 2550
10 สิงหาคม 2550
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
15 พฤษภาคม 2550
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2007
15 พฤษภาคม 2550
ชี้แจ้งผลการดำเนินงานของ Big C ประจำไตรมาส 1 2550
15 พฤษภาคม 2550
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
27 เมษายน 2550
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
02 เมษายน 2550
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท
15 มีนาคม 2550
แจ้งมติจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น
23 กุมภาพันธ์ 2550
งบการเงินรายปี 2006
23 กุมภาพันธ์ 2550
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
23 กุมภาพันธ์ 2550
ชี้แจงผลการดำเนินงานของ Big C ประจำปี 2549
13 พฤศจิกายน 2549
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3(F45-3)
13 พฤศจิกายน 2549
ชี้แจงผลการดำเนินงานของ BIG C ประจำไตรมาส 3 2549
10 พฤศจิกายน 2549
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2006
11 ตุลาคม 2549
รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2549
11 สิงหาคม 2549
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
11 สิงหาคม 2549
ชี้แจงผลการดำเนินงานของ Big C ประจำไตรมาส 2 2549
11 พฤษภาคม 2549
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2006
11 พฤษภาคม 2549
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
11 พฤษภาคม 2549
ชี้แจงผลการดำเนินงานของ Big C ประจำไตรมาส 1 2549
11 พฤษภาคม 2549
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2006
11 พฤษภาคม 2549
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2006
28 เมษายน 2549
รายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
18 เมษายน 2549
ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงกัน
17 เมษายน 2549
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน
15 มีนาคม 2549
มติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและสารสนเทศรายการเกี่ยวโยงกัน
15 มีนาคม 2549
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลกำหนดการจ่ายเงินปันผล
24 กุมภาพันธ์ 2549
งบการเงินรายปี 2005
24 กุมภาพันธ์ 2549
รายงานชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2548
24 กุมภาพันธ์ 2549
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
16 กุมภาพันธ์ 2549
รายงานมติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดวาระ
01 กุมภาพันธ์ 2549
รายงานการใช้เงินทุนจากรายได้การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
27 มกราคม 2549
รายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2549