Add to favorites Print this page Send this page to friends
หน้าหลัก > หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ > คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ


สำหรับปี 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาส 2 ปี 2560 346 KB.
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาส 1 ปี 2560 641 KB.
สำหรับปี 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2559 357 KB.
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาส 3 ปี 2559 123 KB.
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาส 2 ปี 2559 121 KB.
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาส 1 ปี 2559 141 KB.
สำหรับปี 2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2558 202 KB.
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาส 3 ปี 2558 129 KB.
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาส 2 ปี 2558 275 KB.
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาส 1 ปี 2558 246 KB.
สำหรับปี 2557
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2557 231 KB.
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาส 3 ปี 2557 228 KB.
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาส 2 ปี 2557 237 KB.
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาส 1 ปี 2557 252 KB.
สำหรับปี 2556
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2556 206 KB.
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาส 3 ปี 2556 93 KB.
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาส 2 ปี 2556 97 KB.
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาส 1 ปี 2556 105 KB.
สำหรับปี 2555
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2555 55 KB.