Add to favorites Print this page Send this page to friends
หน้าหลัก > หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ > ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน • ปฏิทินกิจกรรม


  วันที่ กิจกรรม
  1 ธันวาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2560
  15 กันยายน 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2560
  2 มิถุนายน 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2560

  กำหนดการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น


  วันที่ กิจกรรม
  16 มิถุนายน 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

  กำหนดการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559


  วันที่ กิจกรรม
  23 พฤษภาคม 2559 จ่ายเงินปันผล
  25 เมษายน 2559 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (เวลา 15.00 น.)
  8 เมษายน 2559 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อ
  7 เมษายน 2559 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และที่มีสิทธิรับเงินปันผล
  4-7 เมษายน 2559 ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และไม่ได้รับสิทธิเงินปันผล
  9 กุมภาพันธ์ 2559 แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ผ่านข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ • วันที่ กิจกรรม
  27 ตุลาคม 2559 เผยแพร่ผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2559
  15 สิงหาคม 2559 เผยแพร่ผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2559
  3 พฤษภาคม 2559 เผยแพร่ผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2559
  10 กุมภาพันธ์ 2559 เผยแพร่ผลประกอบการประจำปี 2558
  2-4 ธันวาคม 2558 สัมมนาผู้ลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์ระดับนานาชาติ “Thailand Focus” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ ประเทศไทย
  18-19 พฤศจิกายน 2558 แสดงผลประกอบการของบริษัทตามแผนงานโดยไม่มีการออกหุ้นมาเกี่ยวข้อง ณ ประเทศสิงคโปร์
  11-12 พฤศจิกายน 2558 แสดงผลประกอบการของบริษัทตามแผนงานโดยไม่มีการออกหุ้นมาเกี่ยวข้อง ณ ฮ่องกง
  5 พฤศจิกายน 2558 เผยแพร่ผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2558 (กำหนดการคร่าวๆ)
  10 กันยายน 2558 สัมมนาวิเคราะห์เศรษฐกิจ จัดโดย Deutsche Bank ณ นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
  27-29 สิงหาคม 2558 สัมมนาหุ้นเด่นน่าจับตาปี 2558 จัดโดยธนาคารแห่งอเมริกาเมอรีรินช์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
  24 กรกฎาคม 2558 เผยแพร่ผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2558
  20 พฤษภาคม 2558 แสดงผลประกอบการของบริษัทตามแผนงานโดยไม่มีการออกหุ้นมาเกี่ยวข้อง ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
  19 พฤษภาคม 2558 สัมมนาอุตสาหกรรมผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและผู้ค้าปลีก จัดโดย เจ.พี. มอร์แกน ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
  7 พฤษภาคม 2558 เผยแพร่ผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2558
  27-29 สิงหาคม 2557 สัมมนาหุ้นเด่นน่าจับตาปี 2557 จัดโดยธนาคารแห่งอเมริกาเมอรีรินช์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
  25 กรกฎาคม 2557 ให้ข้อมูลนักวิเคราะห์ หัวข้อผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2557
  23 พฤษภาคม 2557 แสดงผลประกอบการของบริษัทตามแผนงานโดยไม่มีการออกหุ้นมาเกี่ยวข้อง ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
  20-21 พฤษภาคม 2557 สัมมนาอุตสาหกรรมผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและผู้ค้าปลีก จัดโดย เจ.พี. มอร์แกน ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
  6 พฤษภาคม 2557 สัมมนาไทยคอร์ปอเรทเดย์ จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
  6 พฤษภาคม 2557 ให้ข้อมูลนักวิเคราะห์ หัวข้อผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2557
  25 เมษายน 2557 สัมมนาคอร์ปอเรทเดย์ จัดโดยดอยช์แบงค์ ทิสโก้ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
  26-27 มีนาคม 2557 สัมมนาการลงทุนในเอเชีย จัดโดยธนาคารเครดิตสวิส ประเทศฮ่องกง
  6-7 มีนาคม 2557 สัมมนาหุ้นเด่นในอาเชียน จัดโดยธนาคารแห่งอเมริกาเมอรีรินช์ ประเทศสิงคโปร์
  13 กุมภาพันธ์ 2557 ให้ข้อมูลนักวิเคราะห์ หัวข้อผลประกอบการประจำปี 2556