Add to favorites Print this page Send this page to friends
หน้าหลัก > หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ > เครื่องมือคำนวณการลงทุนชื่อย่อหุ้น BIGC สกุลเงิน THB ราคาล่าสุด
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) - 198.00
เปลี่ยนแปลง - ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) - / -
% เปลี่ยนแปลง -% ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) - / -
 
วันก่อนหน้า 198.00 ช่วงราคาระหว่างวัน -
ราคาเปิด - ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 193.00 - 233.00
ปรับปรุงเมื่อ: 01 มกราคม 2523 (07:00)

จำนวนหุ้น หุ้น วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %