Add to favorites Print this page Send this page to friends
หน้าหลัก > หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ > สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท
เจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

นับเป็นวาระที่ยิ่งใหญ่ที่วันนี้ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เป็นธุรกิจค้าปลีกของคนไทยแล้ว นำมาซึ่งโอกาสที่เปิดกว้างสำหรับทุกภาคธุรกิจที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ถือเป็นความภาคภูมิใจของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี ที่จากนี้จะได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในครั้งนี้ โดยการเดินเคียงข้างไปสู่อนาคตอย่างแข็งแกร่งพร้อม ๆ กับคณะผู้บริหารและพนักงานที่มีศักยภาพของ บิ๊กซี ผู้บริหารและพนักงานทุกคนคือสมาชิกในครอบครัวของกลุ่มบีเจซี ที่เราจะไม่ทอดทิ้ง จากความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการอย่างครบวงจร ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของบีเจซี ผนวกเข้ากับความเป็นห้างค้าปลีกคุณภาพของบิ๊กซี ที่มีจุดแข็งทางด้านความเป็นผู้นำด้านราคาที่ยืนเคียงข้างลูกค้ามาโดยตลอด ทำให้การผนึกกำลังด้านธุรกิจครั้งนี้ ส่งผลให้เพิ่มศักยภาพในธุรกิจค้าปลีกมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และก้าวต่อไปอย่างสง่างามในเวทีของธุรกิจห้างค้าปลีกไทย

ข้าพเจ้ามองว่าลูกค้าคือ ผู้ที่ทำ ให้องค์กรของเราแข็งแกร่ง และมั่นคง สิ่งที่เราจะตอบแทนลูกค้าคือ การทุ่มเทสรรพกำลังร่วมส่งมอบความสุข ส่งมอบสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ในราคาที่ถูก สถานที่สะอาดและสินค้าที่สดใหม่ ทำให้ลูกค้าประทับใจ ให้ลูกค้ามีความสุขทุกครั้งที่ได้มาบิ๊กซี ให้สมกับคำว่า

"บิ๊กซี ห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า"

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นด้านการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อชุมชนและเกษตรกร สนับสนุนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและประเทศชาติ นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางการค้า และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของ บิ๊กซี เป็นอย่างดี ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและทุ่มเทอย่างเต็มที่ ช่วยกันทำให้กิจการพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้น ไม่แพ้ชาวต่างชาติ ทำให้แบรนด์บิ๊กซี ที่เป็นห้างคนไทย ได้เป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศ อีกทั้งยังทำให้สินค้าไทยเข้มแข็งขึ้น ช่วยให้เราสามารถดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ทิศทาง นโยบาย และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน