Add to favorites Print this page Send this page to friends
หน้าหลัก > หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ > สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
อัศวิน เตชะเจริญวิกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ถือเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญต่อชุมชนและประเทศไทยอย่างยิ่ง และเป็นห้างค้าปลีกที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 23 ปี ในปี 2559 ที่ผ่านมา นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ได้กลายเป็นบริษัทของคนไทย ผมในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีความปีติยินดีเช่นกันที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่สำคัญในประเทศไทย

ห้างบิ๊กซีอยู่เคียงคู่สังคมไทยเสมอมา โดยบิ๊กซีให้ความสำคัญกับการเป็น ห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า โดยผมและทีมงานมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพของการให้บริการลูกค้าอย่างเต็มหัวใจ หลายปีที่ผ่านมาสถานการณ์การแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกนับว่าสูงมาก แต่บิ๊กซียังคงยืนหยัดอยู่ได้ ผมมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถรักษามาตรฐานเอาไว้ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้องค์กรแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ในการที่บิ๊กซีจะตอบสนองลูกค้าได้อย่างที่ตั้งใจ โดยบริษัทจะต้องให้ความใส่ใจดูแลสมาชิกในองค์กรเพราะองค์กรจะแข็งแรงได้ บุคลากรต้องมีความแข็งแกร่ง

ความมุ่งหวังสำคัญอีกประการหนึ่งคือ อยากให้บิ๊กซีเป็นที่พึ่งของชุมชน ซึ่งจำเป็นต้องเริ่มจากบุคลากรในสาขาชุมชนนั้นก่อน บุคลากรทุกฝ่าย ทั้งพนักงานหน้าร้าน ผู้จัดการสาขาผู้จัดการภาค ฝ่ายจัดซื้อ บัญชี การเงิน หรือฝ่ายบุคคล ล้วนเป็นแรงสนับสนุนที่จะช่วยบิ๊กซีพัฒนา, สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและพร้อมที่จะเป็นจะเป็นที่พึ่งของชุมชนอย่างยั่งยืน

บิ๊กซี ทำให้เรามีโอกาสทางธุรกิจมากมาย มีผู้ถือหุ้นที่มั่นคงและเป็นสถาบันหลัก ก่อประโยชน์ต่างๆ แก่ประเทศ ทั้งยังพร้อมสนับสนุนให้บิ๊กซีบรรลุเป้าหมายในการทำงาน ด้วยปณิธานการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล คือการทำงานด้วยความยุติธรรม ก่อให้เกิดความความเชื่อมั่น ซึ่งจะช่วยให้บิ๊กซีสามารถเติบโตไปกับลูกค้าได้อย่างสง่างาม เพราะความสำเร็จของลูกค้าก็คือความสำเร็จของเรา

ผมและคณะผู้บริหาร พนักงาน ใคร่ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจและพนักงาน ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของ บิ๊กซี ด้วยดีเสมอมาและเราพร้อมที่จะเดินหน้า อย่างมั่นคง เพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่ทุกท่านอย่างเต็มกำลังความสามารถบนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และการเป็นองค์กรที่ดีของประเทศชาติต่อไป