Add to favorites Print this page Send this page to friends
หน้าหลัก > หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ > รางวัลที่เราภูมิใจ

สถานที่จำหน่ายสินค้าเกษร และอาหารคุณภาพภายใต้เครื่องหมาย Q

บิ๊กซีได้รับการรับรอง จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ให้เป็นสถานที่ จำหน่ายสินค้าเกษตร และอาหารคุณภาพ ภายใต้เครื่องหมาย Q (ประเภทโมเดิร์นเทรด) ครอบคลุมในทุกสาขาของบิ๊กซีdiv>

อาหารปลอดภัย

บิ๊กซีได้รับการรับรองด้านอาหารปลอดภัย จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการสุ่มตัวอย่างอาหาร จากสาขาไปตรวจสอบด้านความปลอดภัย อาหาร

รางวัลความร่วมมือในการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า Q เป็นอย่างดี

บิ๊กซีได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ : มกอช. ซึ่งเป็นรางวัลความร่วมมือในการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า Q เป็นอย่างดี ประจำปี 2557

ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้สด ก่อนจำหน่าย

บิ๊กซีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงาน ที่ได้รับการรับรองระบบตรวจสอบสารพิษ ตกค้างในผักสด/ผลไม้สดก่อนจำหน่าย จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบมาตรฐานวิธีการการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP)

บิ๊กซีผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิต ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193 และ ฉบับที่ 224) เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษา ในขอบข่ายการผลิต ขนมปัง อาหารพร้อมปรุง และอาหาร สำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที

ฮาลาล

บิ๊กซี (สาขาที่อยู่ในพื้นที่ที่มีชาวมุสลิม อาศัยหนาแน่น) ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอิสลามกลาง ให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่ถูกต้อง ตามหลักการศาสนา สะอาด มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อการบริโภค

Green Card บัตรเดียวเขียวทั่วไทย

บิ๊กซีได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สถาบันสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ในการเข้าร่วมโครงการ บัตรเดียวเขียวทั่วไทย (Green Card)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก

บิ๊กซีได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณยืนยัน การลงนามบันทึกความร่วมมือกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันใน การสร้างวินัยคนในชาติ เพื่อการ จัดการขยะที่ยั่งยืน

No. 1 Brand Thailand ประจำปี 2014 -2015

บิ๊กซีได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตรรางวัลแบรนด์อันดับ 1 ที่ได้รับความนิยมที่สุดในประเทศ สาขาไฮเปอร์ มาร์เก็ต ประจำปี 2014 - 2015 และได้รับ รางวัลเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จัดโดยนิตยสาร มาร์เก็ตเธียร์ ร่วมกับ บริษัท วีดีโอ รีเสิร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) โดยสำรวจ ความนิยมของผู้บริโภคทั่วประเทศ

รับพระราชทานเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน เนื่องในโอกาส สนับสนุน “Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่”

บิ๊กซีได้รับพระราชทานเสื้อและเข็มกลัด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในฐานะ องค์กรที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม “Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

องค์กรที่ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านสิ่งแวดล้อม

บิ๊กซีได้รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จากโครงการ หลังคาเขียว ณ งานมหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2015 Save the World Expo

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ปี 2558

บิ๊กซีได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะ สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ปี 2558 จากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รางวัลสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2558

บิ๊กซีได้รับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะ สถานประกอบการที่ส่งเสริมด้าน ความปลอดภัยในการทำงานและรณรงค์ลด สถิติอุบัติเหตุ ปี 2558 จากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รางวัลลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ระดับประเทศ ปี 2558 (Zero Accident)

บิ๊กซีได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะ สถานประกอบการที่รณรงค์การลดสถิติ อุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ปี 2558 จากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

บิ๊กซีเป็นห้างแรกและห้างเดียวในไทย ที่ติดตั้งตู้ TTRS สำหรับคนพิการทางการได้ยิน

บิ๊กซีเปิดให้บริการตู้ล่ามภาษามือออนไลน์ (ตู้ TTRS) ใน 27 สาขาทั่วประเทศ โดยเป็น ห้างค้าปลีกแห่งแรกและแห่งเดียว ในประเทศไทยที่จัดให้มีบริการตู้ TTRS เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการสื่อสาร ให้กับลูกค้าและพนักงานพิการทางการได้ยิน

รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปี 2558

บิ๊กซีได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะ สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ปี 2558 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รางวัลองค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นปี 2558

บิ๊กซีได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะ องค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนงานด้านคน พิการดีเด่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในงานวันคน พิการสากล ประจำปี 2558 จากสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์

รางวัล TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประเภทชมรม ปี 2558

บิ๊กซีได้รับประทานรางวัลโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประเภท ชมรม ปี 2558 จากทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ปี 2557