Add to favorites Print this page Send this page to friends
หน้าหลัก > หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ > นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

บริษัทจึงขอความร่วมมือลูกค้าธุรกรรมด้านการชำระเงินทางอิเล็คทรอนิกส์ หรือ บิล เพย์เม้น ในการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อแผนกบิล เพย์เมนต์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2655-0666

ขอขอบคุณในความร่วมมือ