Add to favorites Print this page Send this page to friends
หน้าหลัก > หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ > การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า


หัวข้อ
ประจำปี 2560 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559)
การส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
(ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559)
ดาวน์โหลด
• แบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (เอกสารแนบ 1) ดาวน์โหลด
• แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ณ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (เอกสารแนบ 2) ดาวน์โหลด
• แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (เอกสารแนบ 2 ก) ดาวน์โหลด
ประจำปี 2559
การส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
•แบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (เอกสารแนบ 1) ดาวน์โหลด
• แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ณ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (เอกสารแนบ 2) ดาวน์โหลด
• แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (เอกสารแนบ 2 ก) ดาวน์โหลด
ประจำปี 2558
การส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
•แบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (เอกสารแนบ 1) ดาวน์โหลด
• แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ณ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (เอกสารแนบ 2) ดาวน์โหลด
• แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (เอกสารแนบ 2 ก) ดาวน์โหลด
ประจำปี 2557
การส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
•แบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (เอกสารแนบ 1) ดาวน์โหลด
• แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ณ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (เอกสารแนบ 2) ดาวน์โหลด
• แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (เอกสารแนบ 2 ก) (91.8 KB)
ประจำปี 2556
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
• แบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (เอกสารแนบ 1) ดาวน์โหลด
• แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (เอกสารแนบ 2) ดาวน์โหลด
ประจำปี 2555
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
• แบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (เอกสารแนบ 1) ดาวน์โหลด
• แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาการเลือกตั้งเป็นกรรมการบรษัท (เอกสารแนบ 2) ดาวน์โหลด
ประจำปี 2554
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
• เอกสารแนบ 1 ดาวน์โหลด
• เอกสารแนบ 2 ดาวน์โหลด