Add to favorites Print this page Send this page to friends
หน้าหลัก > หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ > ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560


ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละการถือหุ้น
1 บริษัท บีเจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 589,711,813 71.48
2 บริษัท เสาวนีย์โฮลดิ้งส์ จำกัด 218,280,000 26.46