Add to favorites Print this page Send this page to friends
หน้าหลัก > หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ > เครื่องมือคำนวณการลงทุนชื่อย่อหุ้น BIGC สกุลเงิน THB ราคาล่าสุด
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 21,000 223.00
เปลี่ยนแปลง - ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 223.00 / 495,200
% เปลี่ยนแปลง -% ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 224.00 / 191,500
 
วันก่อนหน้า 223.00 ช่วงราคาระหว่างวัน 223.00 - 223.00
ราคาเปิด 223.00 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 193.00 - 233.00
ปรับปรุงเมื่อ: 22 สิงหาคม 2560 (16:36)

จำนวนหุ้น หุ้น วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %